DỰ ÁN MARINE CITY BÀ RỊA VŨNG TÀU

MCVT
 • A1.1

  Mã dự án: A1.1

  Giá bán: 4,683,515,000 đ
  Đã Book
 • A1.2

  Mã dự án: A1.2

  Giá bán: 2,496,960,000 đ
 • A1.3

  Mã dự án: A1.3

  Giá bán: 2,021,880,000 đ
 • A2.11

  Mã dự án: A2.11

  Giá bán: 4,525,539,000 đ
 • A3.1

  Mã dự án: A3.1

  Giá bán: 6,264,783,000 đ
 • A3.2

  Mã dự án: A3.2

  Giá bán: 3,708,001,000 đ
 • A3.3

  Mã dự án: A3.3

  Giá bán: 2,816,869,000 đ
 • A3.4

  Mã dự án: A3.4

  Giá bán: 2,719,490,000 đ
 • A3.5

  Mã dự án: A3.5

  Giá bán: 3,306,865,000 đ
 • A3.6

  Mã dự án: A3.6

  Giá bán: 4,995,932,000 đ
  Đã Book
 • A3.28

  Mã dự án: A3.28

  Giá bán: 4,809,578,000 đ
 • A3.29

  Mã dự án: A3.29

  Giá bán: 3,008,520,000 đ
 • A4.1

  Mã dự án: A4.1

  Giá bán: 3,568,572,000 đ
 • A4.2

  Mã dự án: A4.2

  Giá bán: 2,265,480,000 đ
 • A4.3

  Mã dự án: A4.3

  Giá bán: 2,265,480,000 đ
 • A4.5

  Mã dự án: A4.5

  Giá bán: 5,412,161,000 đ
 • A4.12

  Mã dự án: A4.12

  Giá bán: 3,015,534,000 đ
 • A4.23

  Mã dự án: A4.23

  Giá bán: 3,149,017,000 đ
 • A4.32

  Mã dự án: A4.32

  Giá bán: 5,849,129,000 đ
 • A4.33

  Mã dự án: A4.33

  Giá bán: 6,569,086,000 đ
 • A4.34

  Mã dự án: A4.34

  Giá bán: 3,913,985,000 đ
 • A4.35

  Mã dự án: A4.35

  Giá bán: 3,403,884,000 đ
 • A4.36

  Mã dự án: A4.36

  Giá bán: 3,385,005,000 đ
 • A4.37

  Mã dự án: A4.37

  Giá bán: 3,385,005,000 đ
 • A4.38

  Mã dự án: A4.38

  Giá bán: 3,381,229,000 đ
 • A4.39

  Mã dự án: A4.39

  Giá bán: 3,385,005,000 đ
 • A4.40

  Mã dự án: A4.40

  Giá bán: 3,383,117,000 đ
 • A4.41

  Mã dự án: A4.41

  Giá bán: 4,495,230,000 đ
 • A4.42

  Mã dự án: A4.42

  Giá bán: 7,240,401,000 đ
 • A5.2

  Mã dự án: A5.2

  Giá bán: 2,444,079,000 đ
 • A5.3

  Mã dự án: A5.3

  Giá bán: 4,364,360,000 đ
 • A5.4

  Mã dự án: A5.4

  Giá bán: 4,229,485,000 đ
 • A5.6

  Mã dự án: A5.6

  Giá bán: 2,640,009,000 đ
 • A5.7

  Mã dự án: A5.7

  Giá bán: 5,272,747,000 đ
 • A5.8

  Mã dự án: A5.8

  Giá bán: 2,265,480,000 đ
 • A7.15

  Mã dự án: A7.15

  Giá bán: 4,667,072,000 đ
 • A7.16

  Mã dự án: A7.16

  Giá bán: 2,777,040,000 đ
 • A7.17

  Mã dự án: A7.17

  Giá bán: 2,777,040,000 đ
 • A7.18

  Mã dự án: A7.18

  Giá bán: 2,777,040,000 đ
 • A7.19

  Mã dự án: A7.19

  Giá bán: 4,664,412,000 đ
 • A11.1

  Mã dự án: A11.1

  Giá bán: 5,468,756,000 đ
 • A11.2

  Mã dự án: A11.2

  Giá bán: 3,130,320,000 đ
 • A12.4

  Mã dự án: A12.4

  Giá bán: 5,076,864,000 đ
 • A12.24

  Mã dự án: A12.24

  Giá bán: 5,985,252,000 đ
 • A12.25

  Mã dự án: A12.25

  Giá bán: 3,544,440,000 đ
 • A12.26

  Mã dự án: A12.26

  Giá bán: 2,953,700,000 đ
 • A12.27

  Mã dự án: A12.27

  Giá bán: 2,953,700,000 đ
 • A12.28

  Mã dự án: A12.28

  Giá bán: 3,554,444,000 đ
 • A12.29

  Mã dự án: A12.29

  Giá bán: 5,946,235,000 đ
 • A13.1

  Mã dự án: A13.1

  Giá bán: 3,157,178,000 đ
 • A14.20

  Mã dự án: A14.20

  Giá bán: 2,146,725,000 đ
 • A14.52

  Mã dự án: A14.52

  Giá bán: 1,693,100,000 đ
 • A14.53

  Mã dự án: A14.53

  Giá bán: 1,627,915,000 đ
 • A14.54

  Mã dự án: A14.54

  Giá bán: 3,517,274,000 đ
 • A17.12

  Mã dự án: A17.12

  Giá bán: 1,534,680,000 đ
 • A18.1

  Mã dự án: A18.1

  Giá bán: 6,851,250,000 đ
 • A18.2

  Mã dự án: A18.2

  Giá bán: 3,990,670,000 đ
 • A18.3

  Mã dự án: A18.3

  Giá bán: 3,835,565,000 đ
 • A18.4

  Mã dự án: A18.4

  Giá bán: 3,683,089,000 đ
 • A18.5

  Mã dự án: A18.5

  Giá bán: 3,533,242,000 đ
 • A18.7

  Mã dự án: A18.7

  Giá bán: 3,228,289,000 đ
 • A18.8

  Mã dự án: A18.8

  Giá bán: 3,078,442,000 đ
 • A18.9

  Mã dự án: A18.9

  Giá bán: 2,923,337,000 đ
 • A18.12

  Mã dự án: A18.12

  Giá bán: 3,140,613,000 đ
 • A19.1

  Mã dự án: A19.1

  Giá bán: 3,974,821,000 đ
 • A19.3

  Mã dự án: A19.3

  Giá bán: 2,080,800,000 đ
 • A19.5

  Mã dự án: A19.5

  Giá bán: 2,080,800,000 đ
 • A19.6

  Mã dự án: A19.6

  Giá bán: 3,977,379,000 đ
 • A19.10

  Mã dự án: A19.10

  Giá bán: 3,551,667,000 đ
 • A19.11

  Mã dự án: A19.11

  Giá bán: 1,598,670,000 đ
 • A19.12

  Mã dự án: A19.12

  Giá bán: 1,598,670,000 đ
 • A19.17

  Mã dự án: A19.17

  Giá bán: 3,974,821,000 đ
 • A19.18

  Mã dự án: A19.18

  Giá bán: 3,974,821,000 đ
 • A19.19

  Mã dự án: A19.19

  Giá bán: 2,496,960,000 đ
 • A19.20

  Mã dự án: A19.20

  Giá bán: 3,288,600,000 đ
 • A20.1

  Mã dự án: A20.1

  Giá bán: 4,488,939,000 đ
 • A20.2

  Mã dự án: A20.2

  Giá bán: 2,496,960,000 đ
 • A20.4

  Mã dự án: A20.4

  Giá bán: 2,080,800,000 đ
 • A20.6

  Mã dự án: A20.6

  Giá bán: 4,491,497,000 đ
 • A20.10

  Mã dự án: A20.10

  Giá bán: 1,776,300,000 đ
 • A20.13

  Mã dự án: A20.13

  Giá bán: 4,963,007,000 đ
 • A20.14

  Mã dự án: A20.14

  Giá bán: 4,889,664,000 đ
 • A20.18

  Mã dự án: A20.18

  Giá bán: 1,776,300,000 đ
 • A21.1

  Mã dự án: A21.1

  Giá bán: 4,488,939,000 đ
 • A21.2

  Mã dự án: A21.2

  Giá bán: 2,496,960,000 đ
 • A22.3

  Mã dự án: A22.3

  Giá bán: 2,080,800,000 đ
 • A22.4

  Mã dự án: A22.4

  Giá bán: 2,080,800,000 đ
 • A22.6

  Mã dự án: A22.6

  Giá bán: 4,488,939,000 đ
 • A22.7

  Mã dự án: A22.7

  Giá bán: 1,542,800,000 đ
 • A22.11

  Mã dự án: A22.11

  Giá bán: 3,500,409,000 đ
 • A22.15

  Mã dự án: A22.15

  Giá bán: 1,542,800,000 đ
 • A23.1

  Mã dự án: A23.1

  Giá bán: 4,486,381,000 đ
 • A23.2

  Mã dự án: A23.2

  Giá bán: 2,496,960,000 đ
 • A23.3

  Mã dự án: A23.3

  Giá bán: 2,088,000,000 đ
 • A23.4

  Mã dự án: A23.4

  Giá bán: 2,088,000,000 đ
 • A23.5

  Mã dự án: A23.5

  Giá bán: 2,496,960,000 đ
 • A23.6

  Mã dự án: A23.6

  Giá bán: 4,488,939,000 đ
 • A23.11

  Mã dự án: A23.11

  Giá bán: 1,624,000,000 đ
 • A23.12

  Mã dự án: A23.12

  Giá bán: 1,624,000,000 đ
 • A23.13

  Mã dự án: A23.13

  Giá bán: 4,480,233,000 đ
 • A23.14

  Mã dự án: A23.14

  Giá bán: 4,547,090,000 đ
 • A23.15

  Mã dự án: A23.15

  Giá bán: 1,624,000,000 đ
 • A23.16

  Mã dự án: A23.16

  Giá bán: 1,624,000,000 đ
 • A23.17

  Mã dự án: A23.17

  Giá bán: 1,624,000,000 đ
 • A23.18

  Mã dự án: A23.18

  Giá bán: 1,624,000,000 đ
 • A24.1

  Mã dự án: A24.1

  Giá bán: 4,488,939,000 đ
 • A24.5

  Mã dự án: A24.5

  Giá bán: 2,496,960,000 đ
 • A24.6

  Mã dự án: A24.6

  Giá bán: 4,486,381,000 đ
 • A24.8

  Mã dự án: A24.8

  Giá bán: 1,624,000,000 đ
 • A24.9

  Mã dự án: A24.9

  Giá bán: 1,624,000,000 đ
 • A24.16

  Mã dự án: A24.16

  Giá bán: 5,322,935,000 đ
 • A24.17

  Mã dự án: A24.17

  Giá bán: 5,195,268,000 đ
 • A25.1

  Mã dự án: A25.1

  Giá bán: 4,491,497,000 đ
 • A25.6

  Mã dự án: A25.6

  Giá bán: 4,488,939,000 đ
 • A25.14

  Mã dự án: A25.14

  Giá bán: 3,771,014,000 đ
 • A26.1

  Mã dự án: A26.1

  Giá bán: 4,498,304,000 đ
 • A26.2

  Mã dự án: A26.2

  Giá bán: 2,304,100,000 đ
 • A26.3

  Mã dự án: A26.3

  Giá bán: 2,304,100,000 đ
 • A26.4

  Mã dự án: A26.4

  Giá bán: 2,304,100,000 đ
 • A26.5

  Mã dự án: A26.5

  Giá bán: 2,304,100,000 đ
 • A26.6

  Mã dự án: A26.6

  Giá bán: 3,977,379,000 đ
 • A26.15

  Mã dự án: A26.15

  Giá bán: 3,921,656,000 đ
 • A26.16

  Mã dự án: A26.16

  Giá bán: 2,073,690,000 đ
 • A26.17

  Mã dự án: A26.17

  Giá bán: 2,073,690,000 đ
 • A26.18

  Mã dự án: A26.18

  Giá bán: 2,073,690,000 đ
 • A26.19

  Mã dự án: A26.19

  Giá bán: 2,073,690,000 đ
 • A26.20

  Mã dự án: A26.20

  Giá bán: 2,073,690,000 đ
 • A26.21

  Mã dự án: A26.21

  Giá bán: 2,073,690,000 đ
 • A27.11

  Mã dự án: A27.11

  Giá bán: 3,581,284,000 đ
 • A27.12

  Mã dự án: A27.12

  Giá bán: 5,826,099,000 đ
 • A27.13

  Mã dự án: A27.13

  Giá bán: 2,073,690,000 đ
 • A27.14

  Mã dự án: A27.14

  Giá bán: 2,073,690,000 đ
 • B1.1

  Mã dự án: B1.1

  Giá bán: 7,482,017,000 đ
 • B1.4

  Mã dự án: B1.4

  Giá bán: 6,416,159,000 đ
 • B1.5

  Mã dự án: B1.5

  Giá bán: 7,581,820,000 đ
 • B1.6

  Mã dự án: B1.6

  Giá bán: 6,628,858,000 đ
 • B1.20

  Mã dự án: B1.20

  Giá bán: 5,749,588,000 đ
 • B1.21

  Mã dự án: B1.21

  Giá bán: 5,891,946,000 đ
 • B1.25

  Mã dự án: B1.25

  Giá bán: 12,394,965,000 đ
 • B1.26

  Mã dự án: B1.26

  Giá bán: 9,986,504,000 đ

 

DỰ ÁN MARINE CITY BÀ RỊA VŨNG TÀU

 

Dự án Marine City do Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải làm chủ đầu tư tọa lạc tại trung tâm huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bên cạnh sông Cửa Lấp. Dự án có quy mô 28,3ha với 3 mặt giáp sông. Dự án biệt thự Marine City có hệ thống tiện ích đẳng cấp khi quy tụ trung tâm thương mại, quảng trường phố biển, bến thuyền cầu tàu du lịch, phố đi bộ, đại lộ ngôi sao đất Việt, công viên cây xanh, khu vui chơi thiếu nhi, trường học, trung tâm thể dục thể thao đa năng… cùng với thiết kế theo phong cách Venice của Ý đáp ứng mọi nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư của khách hàng.

 

Dự án Khu đô thị Phố biển Marine City

Dự án Khu đô thị Phố biển Marine City

 

SƠ BỘ DỰ ÁN MARINE CITY BÀ RỊA VŨNG TÀU

 • Tên dự án: Marine City
 • Vị trí: cầu Cửa Lấp, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải
 • Thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (UDEC)
 • Tổng vốn đầu tư: khoảng 2.000 tỷ đồng
 • Tổng diện tích: 28,3ha, trong đó gồm 12,2ha diện tích dành cho giao thông – cây xanh
 • Mật độ xây dựng: gần 51%
 • Quy mô: khoảng 950 nền đất
 • Sản phẩm đa dạng: từ nhà phố thương mại đến biệt thự song lập, biệt thự đơn lập.
 • Ngoài 950 nhà phố thương mại – liền kề, biệt thự song lập – đơn lập, dự án Marine City còn cung cấp các loại hình sản phẩm như: căn hộ khách sạn, khu thương mại dịch vụ…
 • Diện tích nền đa dạng: từ 90 – 250m2, tầng cao xây dựng từ 2 – 5 tầng.
 • Dự án đã được phê duyệt quy hoạch 1/500.
 • Dự án khi xây dựng hoàn thiện và tiến hành bàn giao, cư dân được phép xây dựng tự do.
 • Tiện ích: trung tâm thương mại, quảng trường phố biển, bến thuyền cầu tàu du lịch, phố đi bộ, đại lộ ngôi sao đất Việt, công viên cây xanh, khu vui chơi thiếu nhi, trường học, trung tâm thể dục thể thao đa năng…
Phối cảnh Dự án Khu đô thị Phố biển Marine City

Phối cảnh Dự án Khu đô thị Phố biển Marine City

 

VỊ TRÍ TRUNG TÂM DỰ ÁN MARINE CITY BÀ RỊA VŨNG TÀU

Khu đô thị phố biển Marine City tọa lạc ngay vị trí chiến lược: vừa gần khu dân cư hiện hữu của xã Phước Tỉnh, vừa cạnh các tuyến giao thông trọng điểm Bà Rịa Vũng Tàu và liền kề đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, lại có lợi thế 3 mặt giáp sông, gần cửa biển, ngay mặt tiền đường ven biển Vũng Tàu.

 

Vị trí Dự án Khu đô thị Phố biển Marine City

Vị trí Dự án Khu đô thị Phố biển Marine City

 

Từ dự án phố biển Marine City, cư dân có thể:

 • Đi cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu: 500m
 • Đi chợ Phước Tỉnh: 2km
 • Đi Trung tâm TP Vũng Tàu: 15km
 • Đi Trung tâm Bà Rịa: 15km
 • Đi biển Long Hải: 15 km
 • Đi sân bay Quốc tế Long Thành: 60km
 • Đi TP.Biên Hòa: 70km
 • Đi TP.Bình Dương: 80km
 • Đi TP.HCM: 80km

Dự án Marine City có địa thế “vàng” khi xung quanh là nhiều dự án giao thông huyết mạch, liên kết nhiều tuyến đường chính đi TP.HCM: cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Quốc lộ 51 mở rộng, tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu, cao tốc Long Thành – Bến Lức, đường cao tốc Xuyên Á, Sân bay quốc tế Long Thành…

 

Đặc biệt, tuyến đường tỉnh lộ 44A hiện đang quy hoạch mở rộng lộ giới ra 40m kết nối từ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đi Long Hải. Đến năm 2020, kết nối 2 tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây, thời gian di chuyển từ TP.HCM tới dự án đất nền Long Điền Marine City sẽ chỉ mất hơn 1 giờ đồng hồ, và từ Marine City tới TP. Vũng Tàu chỉ mất 15 phút.

 

Những tuyến đường và hạ tầng giao thông thông suốt này sau khi đi vào hoạt động sẽ giúp người dân các tỉnh giáp ranh TP.HCM như Vũng Tàu nói chung và cư dân Marine City Bà Rịa nói riêng di chuyển lên TP.HCM làm việc, học tập, công tác dễ dàng hơn bao giờ hết.

 

Không chỉ hưởng lợi từ hệ thống giao thông bài bản của khu vực, khu dân cư Marine City còn sở hữu vị thế hưng thịnh trong phong thủy bởi yếu tố cận thủy sẽ giúp điều hòa môi trường sống, hứng trọn linh khí đất trời.

 

Với 3 mặt giáp sông, khu đô thị biển Marine City là dự án hiện đại đầu tiên có dòng sông len lỏi đến từng khu dân cư, đem lại một môi trường sống trong lành, thơ mộng, thanh bình và êm ả.

 

Hội tụ đủ 3 yếu tố tam tài trong bất động sản: “cận thị – cận giang – cận lộ” và tiếp giáp khu dân cư – khu đô thị – khu du lịch – cảng biển lớn, dự án phố biển Marine City Vũng Tàu sẽ là điểm kết nối giao thương nhộn nhịp, sầm uất bậc nhất thành phố biển xinh đẹp này.

 

TIỆN ÍCH DỰ ÁN MARINE CITY BÀ RỊA VŨNG TÀU

An cư tại khu đô thị biển Marine City Bà Rịa Vũng Tàu, cư dân dự án sẽ không cần đi đâu xa mà có thể tiếp cận các tiện ích đa dạng như: Trung tâm thương mại – Sunflower; Trường học; Trung tâm thể dục thể thao; Dịch vụ bến thuyền, cầu tàu du lịch; Công viên cây xanh – mặt nước…

 

Tiện ích nội khu Dự án Khu đô thị biển Marine City Bà Rịa Vũng Tàu

Tiện ích nội khu Dự án Khu đô thị biển Marine City Bà Rịa Vũng Tàu

 

Marine City là khu đô thị xanh kết hợp kinh doanh thương mại và du lịch, nghỉ dưỡng:

 

Quảng trường phố biển kết hợp với khu trung tâm thương mại rộng hơn 3ha: là nơi kinh doanh và mua sắm sầm uất nhất của Marine City: nhà phố thương mại, siêu thị, trung tâm hội nghị – tiệc cưới, khu thể thao đa năng, sân tennis, hồ bơi, club…

 

Khu trung tâm tài chinh- thương mại kết hợp quảng trường Biển dự án Marine City

Khu trung tâm tài chinh- thương mại kết hợp quảng trường Biển dự án Marine City

 

Phố đi bộ Marine City: rộng hơn 20m, dài gần 1km là địa điểm để tổ chức các lễ hội vui chơi, tiệc tùng… của cư dân Marine City nói riêng và người dân Bà Rịa Vũng Tàu nói chung.

 

Đại lộ ngôi sao đất Việt: là một Hollywood thu nhỏ của Việt Nam, nơi mà cư dân có thể chụp hình với các dấu ấn của thần tượng của mình.

 

Bến du thuyền, cầu tàu du lịch: để phục vụ du lịch biển và giao thông đường thủy cho cư dân tại dự án Marine City đi TP.HCM và các vùng lân cận.

 

Bến du thuyền tại Dự án Khu đô thị biển Marine City Bà Rịa Vũng Tàu

Bến du thuyền tại Dự án Khu đô thị biển Marine City Bà Rịa Vũng Tàu

 

Tượng Mẹ Bồ Tát: cao 49m có khối đế 9m đang cưỡi sóng biển, một biểu tượng tâm linh đem đến cho cư dân Marine City cuộc sống yên bình, khỏe mạnh, hạnh phúc và đầy đủ.

 

Những quán cafe được bố trí ngay sát bờ sông là địa điểm lý tưởng để nhâm nhi những ly cafe thơm ngát và vui đùa tán gẫu với bạn bè.

 

Khu trung tâm thương mại hiện đại, sôi động với những thương hiệu hàng đầu thế giới sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu mua sắm của bạn.

 

Ngoài ra, bên trong dự án Marine City còn quy hoạch, xây dựng các tiện ích thông dụng nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống cho cư dân như: hồ bơi bên sông, công viên, khu vui chơi trẻ em, khu vực tập thể thao, nhà trẻ, nhà hàng, siêu thị…

 

TIỆN ÍCH NGOẠI KHU DỰ ÁN MARINE CITY BÀ RỊA VŨNG TÀU

 

Nằm liền kề trung tâm hành chính Bà Rịa – Vũng Tàu, trong vòng bán kính 3km cư dân tương lai sinh sống tại dự án biệt thự biển Marine City có thể kết nối đến cụm các bệnh viện, trường học, khu vui chơi, sân thể thao, ngân hàng của huyện Long Điền hoặc các khu du lịch như núi Dinh, căn cứ núi Minh Đạm, Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc, suối nước nóng Bình Châu… với khoảng 30 phút chạy xe máy.

 

Bên cạnh đó, cư dân Marine City có thể lưu thông để tiếp cận những địa điểm lân cận như: UBND Huyện Long Điền, Chợ Long Điền, Trường tiểu học Long Liên, Trường THCS Huỳnh Tịnh Của, Trường THPT Trần Văn Quan, bệnh viện đa khoa Bà Rịa, Coopmart Bà Rịa, trường Cao đẳng Sư Phạm Bà Rịa, sân bay quốc tế Long Thành, cảng quốc tế Tân Cảng – Cái Mép…

 

MẶT BẰNG DỰ ÁN MARINE CITY BÀ RỊA VŨNG TÀU

 

Với quy mô khoảng 950 nền đất, chủ đầu tư khu đô thị biển Marine City giới thiệu nhiều sản phẩm đa dạng từ nhà phố thương mại đến biệt thự song lập, biệt thự đơn lập và căn hộ khách sạn, khu thương mại dịch vụ… đến khách hàng.

 

 • Nhà phố liền kề – Sunrise
 • Biệt thự song lập – Sunshine
 • Biệt thự đơn lập – Sunset
 • Căn hộ dịch vụ/khách sạn.
Mặt bằng phân lô Dự án Khu đô thị biển Marine City Bà Rịa Vũng Tàu

Mặt bằng Dự án Khu đô thị biển Marine City Bà Rịa Vũng Tàu

 

Khu-Sunlight-Marine-City-Ba-Ria

Khu-Sunlight-Marine-City-Ba-Ria

 

Mặt bằng phân khu Sunlight Marine City Bà Rịa

Mặt bằng phân khu Sunlight Marine City Bà Rịa

 

Khu-Sunrise-Marine-City-Ba-Ria

Khu-Sunrise-Marine-City-Ba-Ria

 

Mặt bằng phân khu Sunrise Dự án Marine City Bà Rịa

Mặt bằng phân khu Sunrise Dự án Marine City Bà Rịa

 

Khu-Sunset-Marine-City-Ba-Ria

Khu-Sunset-Marine-City-Ba-Ria

 

Mặt bằng phân khu Sunset Dự án Marine City Bà Rịa

Mặt bằng phân khu Sunset Dự án Marine City Bà Rịa

 

Khu-Sunshine-Marine-City-Ba-Ria

Khu-Sunshine-Marine-City-Ba-Ria

 

Mặt bằng phân khu Sunshine Dự án Marine City Bà Rịa

Mặt bằng phân khu Sunshine Dự án Marine City Bà Rịa

 

Diện tích đất nền Marine City đa dạng: từ 90 – 250m2, tầng cao xây dựng từ 2 – 5 tầng với ý tưởng thiết kế độc đáo, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, được mệnh danh là “Venice Trên Đất Việt”.

 

Lấy ý tưởng từ thành phố Venice thơ mộng, Marine City Long Điền mang đến những dãy nhà phố, biệt thự mang đậm phong cách Châu Âu cùng nhiều tiện ích sống đẳng cấp, mang đến cho cư dân một đô thị du lịch an cư và nghỉ dưỡng đáng mơ ước. Những khu biệt thự hướng ra dòng sông rộng lớn được thiết kế vừa tao nhã vừa sang trọng, tất cả đã tạo nên một tác phẩm độc đáo, pha trộn được những nét tinh tế, hiện đại kiến trúc Châu Âu nhưng vẫn gần gũi, thân thiện với văn hóa Việt.

 

Các dãy nhà phố, biệt thự Marine City được thiết kế theo xu hướng mở, song hành cùng những tuyến đường nội bộ thông thoáng, xen kẽ cây xanh. Không gian tươi mát từ sông, biển len lỏi trong từng ngóc ngách, mang lại cho chủ nhân khu đô thị biển Marine City những trải nghiệm thú vị về một tổ ấm bình dị, chan hòa thiên nhiên.

 

CHIẾN THUẬT MARKETING HIỆU QUẢ TRONG BÁN HÀNG

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

"Bán hàng là xu hướng giữa cung và cầu và hoạt động bán hàng là công việc quan trọng quyết định sự sống còn của một đơn vị kinh doanh dù lớn hay nhỏ. Vậy nên nắm được các chiến lược tối ưu để có thể bán hàng hiệu quả nhất là việc vô cùng quan trọng.

Khóa học Chiến thuật marketing hiệu quả trong bán hàng là một chương trình được đúc kết một cách ngắn gọn, súc tích những kinh nghiệm và những trải nghiệm thực tế về bán hàng đã được chứng minh, được truyền tải bằng phương pháp cầm tay chỉ việc, giúp bạn tiếp cận và học hỏi một cách dễ dàng nhất."

Đăng ký ngay
DỰ ÁN MARINE CITY BÀ RỊA VŨNG TÀU

Đối tượng tham gia

Nhân viên bán hàng

Các bạn tư vấn viên bán hàng các ngành nghề: bảo hiểm, MLM, ngân hàng, thời trang...

Những người có nhu cầu kiếm thêm tiền

Những ai có mong muốn tham gia vào công việc bán hàng, tư vấn bán hàng.

Những nhà sản xuất

Và tất cả những ai mong muốn bán được sản phẩm, đưa sản phẩm đến với khách hàng một cách tốt nhất.
Đăng ký ngay

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

Nắm bắt được quy trình bán hàng

Bạn sỡ hữu được quy trình bán hàng 5 bước rõ ràng với 5 chiến lược cụ thể.

Chốt Sale đúng thời điểm

Bạn nắm được điểm then chốt hầu hết người mua hàng để dễ dàng trong giao tiếp.

Tự tin chứng minh bản thân mình

Bạn sẽ tự tin hơn nhiều lần vì mọi thứ ứng dụng quá dễ dàng và hiệu quả đã được chứng minh bằng chính kinh nghiệm và công việc thực tiễn của Giảng viên.

Nâng cáo kỹ năng bán hàng

Học viên sẽ có thể ứng dụng ngay các kiến thức có trong khóa học vào công việc của mình, nâng cao khả năng tư vấn, chốt sales.

Nội dung khoá học

 • Các bộ Ebook tặng khách hàng

 • Tạo Bộ Video tặng khách qua drive google

 • Tặng quà đặc biệt bí mật cho khách hàng

 • Voucher giảm giá

 • Thẻ Member theo cấp độ

 • Chiến lược Upsell

 • In cẩm nang bí quyết ABC

Đăng ký ngay
Facebook