THE SUN RESIDENCE

TheSun
 • B1

  Mã dự án: B1

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • B2

  Mã dự án: B2

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • B3

  Mã dự án: B3

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • B4

  Mã dự án: B4

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • B5

  Mã dự án: B5

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • B6

  Mã dự án: B6

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • B7

  Mã dự án: B7

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • B10

  Mã dự án: B10

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • B12

  Mã dự án: B12

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • B13

  Mã dự án: B13

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • B14

  Mã dự án: B14

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • B15

  Mã dự án: B15

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • B17

  Mã dự án: B17

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • C1

  Mã dự án: C1

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • C2

  Mã dự án: C2

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • C3

  Mã dự án: C3

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • C4

  Mã dự án: C4

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • C5

  Mã dự án: C5

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • C6

  Mã dự án: C6

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • C11

  Mã dự án: C11

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • C12

  Mã dự án: C12

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • C13

  Mã dự án: C13

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • C14

  Mã dự án: C14

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • C15

  Mã dự án: C15

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • C16

  Mã dự án: C16

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • C17

  Mã dự án: C17

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D1

  Mã dự án: D1

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D2

  Mã dự án: D2

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D3

  Mã dự án: D3

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D4

  Mã dự án: D4

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D5

  Mã dự án: D5

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D6

  Mã dự án: D6

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D7

  Mã dự án: D7

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D8

  Mã dự án: D8

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D9

  Mã dự án: D9

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D11

  Mã dự án: D11

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D12

  Mã dự án: D12

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D13

  Mã dự án: D13

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D14

  Mã dự án: D14

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D15

  Mã dự án: D15

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D16

  Mã dự án: D16

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D17

  Mã dự án: D17

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D18

  Mã dự án: D18

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • E1

  Mã dự án: E1

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • E2

  Mã dự án: E2

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • E3

  Mã dự án: E3

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • E4

  Mã dự án: E4

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • E5

  Mã dự án: E5

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • E6

  Mã dự án: E6

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • E7

  Mã dự án: E7

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • E8

  Mã dự án: E8

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • E11

  Mã dự án: E11

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • E12

  Mã dự án: E12

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • E13

  Mã dự án: E13

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • E14

  Mã dự án: E14

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • E15

  Mã dự án: E15

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F1

  Mã dự án: F1

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F2

  Mã dự án: F2

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F3

  Mã dự án: F3

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F4

  Mã dự án: F4

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F5

  Mã dự án: F5

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F6

  Mã dự án: F6

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F7

  Mã dự án: F7

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F8

  Mã dự án: F8

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F9

  Mã dự án: F9

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F10

  Mã dự án: F10

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F11

  Mã dự án: F11

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F12

  Mã dự án: F12

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F13

  Mã dự án: F13

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F14

  Mã dự án: F14

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F15

  Mã dự án: F15

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F16

  Mã dự án: F16

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F17

  Mã dự án: F17

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F18

  Mã dự án: F18

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F19

  Mã dự án: F19

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F20

  Mã dự án: F20

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F21

  Mã dự án: F21

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F22

  Mã dự án: F22

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F23

  Mã dự án: F23

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F24

  Mã dự án: F24

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F25

  Mã dự án: F25

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F26

  Mã dự án: F26

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F27

  Mã dự án: F27

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • G1

  Mã dự án: G1

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • G3

  Mã dự án: G3

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • G6

  Mã dự án: G6

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • G9

  Mã dự án: G9

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • G10

  Mã dự án: G10

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • G17

  Mã dự án: G17

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • G18

  Mã dự án: G18

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • G19

  Mã dự án: G19

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1
 • G20

  Mã dự án: G20

  Giá bán: Liên hệ
  Số lượng: 1

Thông tin tổng quan dự án đất nền The Sun Residence Nhà Bè

Tên dự án: The Sun Residence.

Đơn vị phát triển dự án: SunlandSG.

Vị trí: đường Đào Tông Nguyên, trung tâm thị trấn Nhà Bè, TP. HCM.

Diện tích dự án: 16.000 m2.

Diện tích lô đất: 50 - 117.8 m2.

Số nền: 123 nền nhà phố, biệt thự.

Tiêu chuẩn xây dựng: xây dựng tự do. Hỗ trợ xin giấy phép xây khách sạn nếu khách hàng có nhu cầu.

Hiện trạng dự án: đã hoàn thiện 100% hạ tầng, cây xanh, công viên. Điện nước đầy đủ.

Hiện trạng pháp lý: sổ đỏ từng lô.

Hỗ trợ vay: ngân hàng VietcomBank hỗ trợ vay 60 - 70% giá trị lô đất, thời gian vay 20 năm.

 

6 điểm mạnh dự án đất nền The Sun Residence Nhà Bè

 

1/ Vị trí trung tâm

Nằm ngay trung tâm thị trấn Nhà Bè, dự án The Sun Residence sở hữu quỹ đất đẹp khi cách trục Huỳnh Tấn Phát chỉ 300m. Dễ dàng kết nối tới các khu đô thị trọng điểm, như Mũi Đèn Đỏ, Phú Mỹ Hưng, trung tâm Q1, Thủ Thiêm,... trong thời gian ngắn.

2/ Khu dân cư hiện hữu

Không giống như phần lớn các dự án khác, The Sun Residence nằm trong khu dân cư đã hiện hữu. Với mặt bằng dân cư chất lượng, tiện ích - dịch vụ đã hình thành và có cơ sở tăng giá tốt, thực tế.

3/ Tiềm năng từ hạ tầng

Tuy nằm ngay trung tâm thị trấn và khu dân cư đã hình thành, nhưng The Sun Residence vẫn có rất nhiều tiềm năng tăng giá từ hạ tầng. Cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cầu Bình Khánh, cao tốc Bến Lức - Long Thành, mở rộng và chống nhập trục Huỳnh Tấn Phát,... hoặc các đề án có liên quan khác như nâng cấp nút giao Tân Thuận, nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh, trục Nguyễn Tất Thành.

4/ Pháp lý hoàn thiện 100%

Điều quan trọng nhất trong bối cảnh thị trường hiện tại, là pháp lý. Với thế mạnh pháp lý rõ ràng từng lô, xây dựng tự do và được ngân hàng cho vay trên chính lô đất là những điểm mạnh quan trọng nhất.

5/ Dễ mua - dễ đầu tư

Công chứng - sang tên dễ dàng, diện tích vừa phải từ 50m2. The Sun Residence là một tài sản rất đảm bảo với những khách hàng có nhu cầu đầu tư lâu dài, tích lũy tài sản hoặc mua ở.

6/ Xây dựng tiết kiệm chi phí

Được xây dựng tự do, bài toán an cư - đầu tư trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Khách hàng chỉ cần có 1 tỷ, vay 60% và bỏ thêm vài trăm triệu để xây dựng vào ở.

 

Đánh giá các tiêu chí khác của dự án đất nền The Sun Residence Nhà Bè

 

1/ Vị trí The Sun Residence đi lại có thuận lợi

Cách mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát 300m, dự án The Sun Residence có kết nối hoàn hảo để đến các khu đô thị lớn. Có thể tham khảo lộ trình như sau:

 • Trung tâm Quận 1: Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Tất Thành khoảng 10km, mất khoảng 30 phút di chuyển.
 • Phú Mỹ Hưng: Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Lương Bằng mất 3km, cùng thời gian đi lại khoảng 10 phút.
 • Mũi Đèn Đỏ: Huỳnh Tấn Phát - đường Đào Trí khoảng 3km, 10 phút di chuyển.
 • Thủ Thiêm: Huỳnh Tấn Phát - cầu Thủ Thiêm 4 khoảng 9km, 20 phút đi lại.
 • Đại đô thị nghĩ dưỡng Vinpearl Cần Giờ: Huỳnh Tấn Phát - cầu Cần Giờ.

Trong đó không thể không đề cập tới các tiềm năng lớn đến từ hạ tầng:

Cao tốc Bến Lức - Long Thành: có đường kết nối ngay ngã tư Nguyễn Bình, cách dự án The Sun Residence 2km. Trục cao tốc BL-LT sẽ có kết nối trực tiếp vào Vành Đai 3, QL 51 đi lại tiện hơn về sân bay Long Thành, BXMĐ, các tỉnh miền Tây.

 • Mở rộng Huỳnh Tấn Phát: tăng khả năng kết nối của khu dân cư về trung tâm và chống ngập. Hiện tại việc nâng cấp trục Huỳnh Tấn Phát đã hoàn thiện gần 100%.
 • Cầu Thủ Thiêm 4: cây cầu được chờ đợi nhất của khu Nam, khi mở kết nối nhanh chóng về trung tâm tài chính Thủ Thiêm và khu Đông. Dự kiến sẽ triển khai 2020 -2021.
 • Cầu Cần Giờ: có tổng vốn đầu tư dự kiến 5.300 tỷ, cầu Cần Giờ + khu đô thị VinPearl Cần Giờ là biểu tượng mới của sự phát triển của TP trong giai đoạn mới.

Cùng đó là các đề án nâng cấp đường xá khác, nhằm tăng khả năng kết nối cho khu vực về trung tâm. Như:

 • mở rộng Nguyễn Tất Thành.
 • nâng cấp nút giao Tân Thuận.
 • nâng cấp nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh.

2) Tiện ích dự án đất nền The Sun Residence Nhà Bè có đầy đủ

Nằm trong trung tâm thị trấn Nhà Bè, trong bán kính 2km từ dự án The Sun Residence có đầy đủ các tiện ích như sau:

 • Mua sắm hằng ngày: chợ Phú Xuân, chợ Bờ Băng, chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh, Co-op Nhà Bè,...
 • Trường học: đầy đủ trường học từ mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3 xung quanh dự án.
 • Y tế: trạm y tế thị trấn Nhà Bè, các phòng khám tư nhân.
 • Ngân hàng: đầy đủ các ngân hàng trên trục Huỳnh Tấn Phát.

 

3) Xem qua hình ảnh thực tế tại dự án đất nền The Sun Residence Nhà Bè

 

4) Phương án vay mua đất nền The Sun Residence Nhà Bè

Hiện tại dự án đất nền The Sun Residence Nhà Bè đang được hỗ trợ vay 60 - 70% giá trị, cùng thời gian vay tối đa 20 năm.

Với phương án này, nếu khách hàng đang có từ 1 tỷ trở lên hoàn toàn có thể sở hữu và xây dựng ở ngay được. Điều này là lợi thế vô cùng lớn về tài chính, khi phần lớn thị trường đều có diện tích lớn và yêu cầu xây dựng theo quy định.

 
 

CHIẾN THUẬT MARKETING HIỆU QUẢ TRONG BÁN HÀNG

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

"Bán hàng là xu hướng giữa cung và cầu và hoạt động bán hàng là công việc quan trọng quyết định sự sống còn của một đơn vị kinh doanh dù lớn hay nhỏ. Vậy nên nắm được các chiến lược tối ưu để có thể bán hàng hiệu quả nhất là việc vô cùng quan trọng.

Khóa học Chiến thuật marketing hiệu quả trong bán hàng là một chương trình được đúc kết một cách ngắn gọn, súc tích những kinh nghiệm và những trải nghiệm thực tế về bán hàng đã được chứng minh, được truyền tải bằng phương pháp cầm tay chỉ việc, giúp bạn tiếp cận và học hỏi một cách dễ dàng nhất."

Đăng ký ngay
THE SUN RESIDENCE

Đối tượng tham gia

Nhân viên bán hàng

Các bạn tư vấn viên bán hàng các ngành nghề: bảo hiểm, MLM, ngân hàng, thời trang...

Những người có nhu cầu kiếm thêm tiền

Những ai có mong muốn tham gia vào công việc bán hàng, tư vấn bán hàng.

Những nhà sản xuất

Và tất cả những ai mong muốn bán được sản phẩm, đưa sản phẩm đến với khách hàng một cách tốt nhất.
Đăng ký ngay

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

Nắm bắt được quy trình bán hàng

Bạn sỡ hữu được quy trình bán hàng 5 bước rõ ràng với 5 chiến lược cụ thể.

Chốt Sale đúng thời điểm

Bạn nắm được điểm then chốt hầu hết người mua hàng để dễ dàng trong giao tiếp.

Tự tin chứng minh bản thân mình

Bạn sẽ tự tin hơn nhiều lần vì mọi thứ ứng dụng quá dễ dàng và hiệu quả đã được chứng minh bằng chính kinh nghiệm và công việc thực tiễn của Giảng viên.

Nâng cáo kỹ năng bán hàng

Học viên sẽ có thể ứng dụng ngay các kiến thức có trong khóa học vào công việc của mình, nâng cao khả năng tư vấn, chốt sales.

Nội dung khoá học

 • Các bộ Ebook tặng khách hàng

 • Tạo Bộ Video tặng khách qua drive google

 • Tặng quà đặc biệt bí mật cho khách hàng

 • Voucher giảm giá

 • Thẻ Member theo cấp độ

 • Chiến lược Upsell

 • In cẩm nang bí quyết ABC

Đăng ký ngay
Facebook