VINHOMES GRAND PARK – ĐẠI ĐÔ THỊ ĐẲNG CẤP SINGAPORE

GRANDPARK
 • S1.063111

  Mã dự án: S1.063111

  Giá bán: 2,259,026,943 đ
 • S1.022821

  Mã dự án: S1.022821

  Giá bán: 2,162,503,598 đ
 • S1.022818

  Mã dự án: S1.022818

  Giá bán: 2,153,790,834 đ
 • S1.062004

  Mã dự án: S1.062004

  Giá bán: 2,085,237,718 đ
 • S2.011311

  Mã dự án: S2.011311

  Giá bán: 2,263,797,924 đ
 • S2.011316

  Mã dự án: S2.011316

  Giá bán: 2,049,856,315 đ
 • S2.021008

  Mã dự án: S2.021008

  Giá bán: 1,542,678,325 đ
 • S2.011317

  Mã dự án: S2.011317

  Giá bán: 1,423,054,587 đ
 • S2.011312

  Mã dự án: S2.011312

  Giá bán: 1,626,664,349 đ
 • S2.011301

  Mã dự án: S2.011301

  Giá bán: 2,108,299,542 đ
 • S2.011302

  Mã dự án: S2.011302

  Giá bán: 1,443,116,866 đ
 • S2.011313

  Mã dự án: S2.011313

  Giá bán: 1,621,152,242 đ
 • S2.011314

  Mã dự án: S2.011314

  Giá bán: 1,568,289,329 đ
 • S2.011303

  Mã dự án: S2.011303

  Giá bán: 1,086,488,141 đ
 • S1.060407

  Mã dự án: S1.060407

  Giá bán: 1,377,562,604 đ
 • S2.011101

  Mã dự án: S2.011101

  Giá bán: 2,252,089,284 đ
 • S2.011102

  Mã dự án: S2.011102

  Giá bán: 1,539,738,590 đ
 • S2.012603

  Mã dự án: S2.012603

  Giá bán: 1,175,702,532 đ
 • S2.021207

  Mã dự án: S2.021207

  Giá bán: 1,556,313,390 đ
 • S2.011310

  Mã dự án: S2.011310

  Giá bán: 910,899,640 đ
 • S2.011306

  Mã dự án: S2.011306

  Giá bán: 2,632,157,525 đ
 • S2.011307

  Mã dự án: S2.011307

  Giá bán: 2,380,234,292 đ
 • S2.011315

  Mã dự án: S2.011315

  Giá bán: 2,137,496,106 đ
 • S2.011318

  Mã dự án: S2.011318

  Giá bán: 1,423,054,587 đ
 • S2.011319

  Mã dự án: S2.011319

  Giá bán: 1,042,310,546 đ
 • S2.010710

  Mã dự án: S2.010710

  Giá bán: 936,929,420 đ
 • S2.020813

  Mã dự án: S2.020813

  Giá bán: 2,487,123,320 đ
 • S1.073018

  Mã dự án: S1.073018

  Giá bán: 2,441,560,945 đ
 • S2.020511

  Mã dự án: S2.020511

  Giá bán: 2,361,996,102 đ
 • S2.011605

  Mã dự án: S2.011605

  Giá bán: 1,840,640,092 đ
 • S2.050820

  Mã dự án: S2.050820

  Giá bán: 2,000,561,010 đ
 • S2.051203

  Mã dự án: S2.051203

  Giá bán: 2,487,123,320 đ
 • S2.051703

  Mã dự án: S2.051703

  Giá bán: 2,422,721,190 đ
 • S2.052102

  Mã dự án: S2.052102

  Giá bán: 2,437,709,760 đ
 • S2.053519

  Mã dự án: S2.053519

  Giá bán: 2,098,879,280 đ
 • S1.051806

  Mã dự án: S1.051806

  Giá bán: 2,520,277,878 đ
 • S1.051807

  Mã dự án: S1.051807

  Giá bán: 2,252,276,135 đ
 • S1.023118

  Mã dự án: S1.023118

  Giá bán: 2,346,988,780 đ
 • S1.022321

  Mã dự án: S1.022321

  Giá bán: 2,356,357,283 đ
 • S1.073117

  Mã dự án: S1.073117

  Giá bán: 2,521,801,120 đ
 • S1.072901

  Mã dự án: S1.072901

  Giá bán: 1,516,709,992 đ
 • S1.010715

  Mã dự án: S1.010715

  Giá bán: 2,219,129,996 đ
 • S1.010716

  Mã dự án: S1.010716

  Giá bán: 2,117,572,360 đ
 • S2.050920

  Mã dự án: S2.050920

  Giá bán: 2,005,452,260 đ
 • S2.051819

  Mã dự án: S2.051819

  Giá bán: 2,066,216,110 đ
 • S2.052519

  Mã dự án: S2.052519

  Giá bán: 2,072,748,740 đ
 • S2.052720

  Mã dự án: S2.052720

  Giá bán: 2,085,863,980 đ
 • S1.072917

  Mã dự án: S1.072917

  Giá bán: 2,538,074,780 đ
 • S3.052201

  Mã dự án: S3.052201

  Giá bán: 1,037,000,295 đ
 • S3.052202

  Mã dự án: S3.052202

  Giá bán: 1,557,274,412 đ
 • S3.052203

  Mã dự án: S3.052203

  Giá bán: 1,557,274,412 đ
 • S3.052204

  Mã dự án: S3.052204

  Giá bán: 2,153,726,366 đ
 • S3.052205

  Mã dự án: S3.052205

  Giá bán: 2,204,816,823 đ
 • S3.052206

  Mã dự án: S3.052206

  Giá bán: 1,566,995,148 đ
 • S3.052207

  Mã dự án: S3.052207

  Giá bán: 1,789,855,234 đ
 • S3.052208

  Mã dự án: S3.052208

  Giá bán: 1,879,059,378 đ
 • S3.052209

  Mã dự án: S3.052209

  Giá bán: 1,879,008,659 đ
 • S3.052210

  Mã dự án: S3.052210

  Giá bán: 2,168,030,648 đ
 • S3.052212

  Mã dự án: S3.052212

  Giá bán: 2,465,818,118 đ
 • S3.052213

  Mã dự án: S3.052213

  Giá bán: 2,465,818,118 đ
 • S3.052214

  Mã dự án: S3.052214

  Giá bán: 1,682,289,847 đ
 • S3.052216

  Mã dự án: S3.052216

  Giá bán: 2,091,786,442 đ
 • S3.052217

  Mã dự án: S3.052217

  Giá bán: 2,091,786,442 đ
 • S3.052218

  Mã dự án: S3.052218

  Giá bán: 2,549,456,967 đ
 • S3.052219

  Mã dự án: S3.052219

  Giá bán: 2,714,008,860 đ
 • S3.052220

  Mã dự án: S3.052220

  Giá bán: 1,801,901,636 đ
 • S3.052221

  Mã dự án: S3.052221

  Giá bán: 987,240,327 đ
 • S3.050416

  Mã dự án: S3.050416

  Giá bán: 1,660,687,196 đ
 • S5.013221

  Mã dự án: S5.013221

  Giá bán: 1,490,266,682 đ
 • S5.013223

  Mã dự án: S5.013223

  Giá bán: 1,850,115,306 đ
 • S5.022610

  Mã dự án: S5.022610

  Giá bán: 2,819,828,778 đ
 • S3.022208

  Mã dự án: S3.022208

  Giá bán: 1,879,059,378 đ
 • S5.022312

  Mã dự án: S5.022312

  Giá bán: 1,838,475,869 đ
 • S5.032019

  Mã dự án: S5.032019

  Giá bán: 2,128,258,805 đ
 • S5.032020

  Mã dự án: S5.032020

  Giá bán: 2,128,306,054 đ
 • S5.033501

  Mã dự án: S5.033501

  Giá bán: 1,755,036,216 đ
 • S5.032012

  Mã dự án: S5.032012

  Giá bán: 1,848,632,930 đ
 • S5.013218

  Mã dự án: S5.013218

  Giá bán: 1,505,637,061 đ
 • S5.010901

  Mã dự án: S5.010901

  Giá bán: 2,377,756,670 đ
 • S5.012122

  Mã dự án: S5.012122

  Giá bán: 2,627,909,457 đ
 • S5.012727

  Mã dự án: S5.012727

  Giá bán: 2,709,148,729 đ
 • S5.013315

  Mã dự án: S5.013315

  Giá bán: 2,097,514,557 đ
 • S5.013326

  Mã dự án: S5.013326

  Giá bán: 2,243,494,492 đ
 • S5.011119

  Mã dự án: S5.011119

  Giá bán: 2,156,451,630 đ
 • S3.012410

  Mã dự án: S3.012410

  Giá bán: 2,420,140,600 đ
 • S3.051215

  Mã dự án: S3.051215

  Giá bán: 2,459,464,800 đ
 • S3.021811

  Mã dự án: S3.021811

  Giá bán: 2,540,138,298 đ
 • S3.051515

  Mã dự án: S3.051515

  Giá bán: 2,477,987,724 đ
 • S3.022611

  Mã dự án: S3.022611

  Giá bán: 2,553,764,841 đ
 • S3.012314

  Mã dự án: S3.012314

  Giá bán: 2,391,822,633 đ

VINHOMES GRAND PARK  – ĐẠI ĐÔ THỊ ĐẲNG CẤP SINGAPORE

VINHOMES GRAND PARK (VINCTY QUẬN 9) – ĐẠI ĐÔ THỊ ĐẲNG CẤP SINGAPORE
Vinhomes Grand Park Quận 9 được quy hoạch phát triển thành khu đô thị kiểu mẫu với tiện ích dịch vụ đầy đủ tiện nghi, quản lý vận hành chuyên nghiệp, những căn hộ có chất lượng đảm bảo, cung cấp cho khách hàng một nơi an cư lý tưởng bậc nhất.

THÔNG TIN DỰ ÁN

VINHOMES GRAND PARK (VINCTY QUẬN 9) – ĐẠI ĐÔ THỊ ĐẲNG CẤP SINGAPORE

Dự án Vinhomes Grand Park Quận 9 nằm tại khu vực có vị trí đắc địa bậc nhất Quận 9, quy hoạch phát triển thành khu đô thị kiểu mẫu với tiện ích dịch vụ đầy đủ tiện nghi cùng cách quản lý vận hành chuyên nghiệp giúp khách hàng có một nơi an cư lý tưởng bậc nhất.

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Tập Đoàn VINGROUP
Đơn vị nhà thầu: COTECCONS – Đơn vị xây dựng Top 1 Việt Nam hiện nay nổi tiếng khi hoàn thành thi công toà nhà Landmark 81 toà nhà cao top 10 thế giới.
Tư vấn thiết kế:
– EDSA: Tập đoàn hàng đầu trong thiết kế cảnh quan với hơn 50 năm kinh nghiệm
– WEST GREEN DESIGN: Công ty 100% vốn nước ngoài (Canada), trụ sở chính tại Vancouver, Canada
Quy mô dự án Vinhomes Grand Park: 272 ha diện tích cây xanh
Tên dự án:
– Khu thấp tầng: Vinhomes Grand Park
– Khu cao tầng: Vinhomes River Park
Chiều cao dự kiến: từ 22 – 25 tầng
Mật độ xây dựng: 20 – 25%

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

THÔNG TIN DỰ ÁN

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

THÔNG TIN DỰ ÁN

Nhà Phố Vinhomes Quận 9 với quy mô hơn 1.700 căn bao gồm nhà phố liền kề và nhà phố thương mại có diện tích từ 100m2 – 180m2 được thiết kế một trệt hai lầu hiện đại, sang trọng với công năng sử dụng đa dạng, tiện nghi hứa hẹn mang đến không gian sống tuyệt vời nhất cho chủ sở hữu.

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

Biệt thự, nhà phố Vinhomes Grand Park thiết kế theo đúng tiêu chuẩn của Châu Âu, các tiện ích nối liền suốt chiều dài của dự án tạo nên không gian tươi mới kết nối cộng đồng cư dân cao cấp của Vinhomes.

Dự án nhà phố liền kề nằm giữa miền không gian sông nước hài hoà tươi xanh, liên kết cùng những tiện ích cao cấp: Hồ bơi, Phòng gym, Yoga, Vườn BBQ thoả sức tiệc cùng bạn bè, người thân…

Biệt thự Vinhomes không chỉ mang tới cho bạn không gian nghỉ dưỡng hoàn hảo, tuyệt đối riêng tư mà còn góp phần tạo dựng những giá trị đích thực của cuộc sống.

BIỆT THỰ – DINH THỰ VEN SÔNG ĐẲNG CẤP

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

Biệt thự, dinh thự Vinhomes Grand Park là sản phẩm đẳng cấp nhất của toàn khu đô thị Vinhomes Quận 9. Các căn biệt thự Vinhomes Grand Park nằm ven sông và biệt lập với các khu khác, bảo đảm an ninh tuyệt đối. Với thiết kế Riverside sân vườn hiện đại, tinh tế, các căn biệt thự song lập và đơn lập Vinhomes thường có giá dao động từ 15 tỷ đến 50 tỷ đồng mỗi căn.

BIỆT THỰ – DINH THỰ VEN SÔNG ĐẲNG CẤP

Cộng đồng thượng lưu: Nơi mỗi cư dân được sống trong môi trường trong lành, sinh thái, đạt tiêu chuẩn quốc tế và thỏa sức thưởng ngoạn vẻ đẹp thơ mộng của sông Đồng Nai.

Cuộc sống lý tưởng, đủ đầy: Sức khỏe cả gia đình các cư dân Vinhomes được tận tình chăm sóc bởi Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VINMEC chất lượng JCI, tiêu chuẩn bệnh viện – khách sạn 5 sao.

Đặc quyền thượng đỉnh: Cư dân được hưởng những đặc quyền vượt trội và hoàn hảo với đủ mọi nhu cầu như chăm sóc sắc đẹp, ẩm thực, thể thao hay thư giãn,…

Tiêu chuẩn sống vượt trội: Được đầu tư hạ tầng kỹ thuật và môi trường hàng đầu như hệ thống điện dự phòng 100% (sử dụng được điều hòa), wifi phủ sóng miễn phí toàn khu biệt thự cùng hệ thống xử lý nước thải hiện đại, rác thải và côn trùng được xử lý thường xuyên. Hơn thế nữa, biệt thự The Villas VINHOMES là một trong số rất hiếm những khu biệt thự được trang bị hệ thống lọc nước sinh hoạt tiêu chuẩn châu Âu.

Cộng đồng đẳng cấp: Mỗi ngày tại biệt thự Vinhomes Grand Park là sự trải nghiệm và an hưởng môi trường sống yên bình, kết nối và sẻ chia cùng cộng đồng cư dân văn minh và phồn thịnh.

SHOPHOUSE CHÂN ĐẾ CHUNG CƯ SẦM UẤT

BIỆT THỰ – DINH THỰ VEN SÔNG ĐẲNG CẤP

Shophouse chân đến chung cư Vinhomes Grand Park Quận 9 đáp ứng mọi nhu cầu cho khách hàng về nhà ở cũng như trong hoạt động kinh doanh mở ra một cơ hội đầu tư sinh lợi cực kỳ hấp dẫn trong quần thể khu đô thị Vinhomes rộng hơn 300ha.

SHOPHOUSE CHÂN ĐẾ CHUNG CƯ SẦM UẤT

Quy mô dự 271,8 ha, lượng cư dân có thể lên tới 100.000 người, tạo ra lực cầu tiêu dùng cực mạnh dẫn đến nhu cầu cần mặt bằng kinh doanh rất lớn.

Sở hữu các dịch vụ và tiện ích vượt trội, thu hút lượng khách sử dụng dịch vụ rất cao, góp phần thúc đẩy nhu cầu mua sắm lớn tại các Shophouse.

Tính thanh khoản cao do nhu cầu mặt bằng kinh doanh lớn và viềm năng sinh lời mạnh.

Thực tế đã chứng minh: Shophouse của Vinhomes Central Park ( Tân Cảng, Bình Thạnh) đã tăng gấp đôi giá trị trong vòng 2 – 3 năm qua. Các Shophouse của Vinhomes Ocean Park và Sportia Hà Nội giao dịch chuyển nhượng có mức chênh 40 – 50% giá của chủ đầu tư chỉ trong vòng từ 3 – 6 tháng đầu tiên, tất cả cho thấy đây là mặt hàng đáng đầu tư nhất của mọi dự án của Tập đoàn Vingroup.

CĂN HỘ ĐẲNG CẤP 5 SAO

SHOPHOUSE CHÂN ĐẾ CHUNG CƯ SẦM UẤT

Dự án duy nhất được ngân hàng hỗ trợ vay tối đa 35 năm với 70% giá trị, cho vay ngay cả khi không chứng minh được thu nhập, phê duyệt vay trong 1h làm việc, nhận nhà trước khi trả lãi. Khách hàng được chủ động lựa chọn phương án vay phù hợp với khả năng tài chính. Xem hình ảnh video 360 về các căn hộ mẫu Vinhomes quận 9 và đăng ký tư vấn ngay!

Play Video

Căn Hộ 3 PN | 2WC | DT thông thủy : 75,1m2 | DT tim tường: 81,8m2 | Căn Hộ Mẫu Tham Khảo

Play Video

Căn Hộ 2 PN | 2WC | DT thông thủy: 62.9m2 | DT tim tường: 69,2 | Căn Hộ Mẫu Tham Khảo

Play Video

Căn Hộ 2PN + 1 | 2WC | Thông thủy: 62,4 m2 | Tim tường 67,4m2 | Bàn giao theo tiêu chuẩn cơ bản

Play Video

Căn Hộ 2PN+1 |1 WC |Thông thủy: 54,9m2|Tim tường 59,1m2|Bàn giao theo tiêu chuẩn tối thiểu

Play Video

Căn Hộ 1PN | 1 WC | TThủy 42,9m2 | TTường:46,3m2 | Bàn giao theo tiêu chuẩn cơ bản và nội thất

Play Video

Căn hộ studio | 1 WC | DT thông thủy 28m2 | DT tim tường 30,9m2 | Căn hộ mẫu tham khảo

TIỆN ÍCH NỘI KHU VINHOMES GRAND PARK QUẬN 9

Căn hộ studio | 1 WC | DT thông thủy 28m2 | DT tim tường 30,9m2 | Căn hộ mẫu tham khảo
Mỗi khu đô thị Vinhomes đều được xây dựng trên mô hình một thành phố thu nhỏ với đầy đủ các tiện ích hạ tầng đồng bộ vượt trội như: hạ tầng y tế, giáo dục, thể thao, văn hóa, vui chơi giải trí, mua sắm,…

BỆNH VIỆN VINMEC

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec tiêu chuẩn Quốc tế với mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện và hoàn hảo cho cư cân trong dự án.

TRƯỜNG HỌC VINSHOOL

Trường Tiểu học Vinschool được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, được thiết kế tối ưu và hiện đại cùng với chất lượng đào tạo tiên tiến hàng đầu.

TTTM VINCOM

Trung tâm thương mại lớn Vincom luôn có mặt ở mọi dự án của Vincity. Mang đến không gian mua sắm, giải trí bậc nhất.

SIÊU THỊ VINMART

Siêu thị VinMart giúp cư dân mua sắm thuận tiện, dễ dàng. VinMart là tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu ở Việt Nam và trong khu vực.

HỒ BƠI LỚN TẠI DỰ ÁN

Hồ bơi ngoài trời dành cho tất cả cư dân Vincity. Diện tích rộng rãi, mát mẻ, giúp cư dân tận hưởng cảm giác thư giãn khi đắm mình vào làn nước tươi mát.

CÔNG VIÊN

Với mật độ xây dựng chỉ từ 25% diện tích, phần còn lại là tiện ích và mảng xanh với khu công viên nội khu lớn cho trẻ nhỏ thỏa sức vui chơi.

TIỆN ÍCH NGOẠI KHU VINHOMES GRAND PARK QUẬN 9

TIỆN ÍCH NỘI KHU VINHOMES GRAND PARK QUẬN 9
TIỆN ÍCH NGOẠI KHU VINHOMES GRAND PARK QUẬN 9

VỊ TRÍ DỰ ÁN

TIỆN ÍCH NỘI KHU VINHOMES GRAND PARK QUẬN 9

BẢNG GIÁ VINHOMES GRAND PARK QUẬN 9

VỊ TRÍ DỰ ÁN
Sức nóng thị trường bất động sản Quận 9 sẽ kéo theo giá căn hộ Vinhomes Grand Park tăng lên. Tuy nhiên hiện nay từ phía chủ đầu tư vẫn chưa thông báo giá bán nên quý khách nào có nhu cầu nhận bảng giá sớm nhất, xin vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ gửi bảng giá cho quý khách ngay khi có thông tin chính thức.
BẢNG GIÁ VINHOMES GRAND PARK QUẬN 9

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH LINH HOẠT SỞ HỮU NGAY NHÀ VINHOMES

VINHOMES GRAND PARK QUẬN 9
GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH LINH HOẠT SỞ HỮU NGAY NHÀ VINHOMES GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH LINH HOẠT SỞ HỮU NGAY NHÀ VINHOMES
GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH LINH HOẠT SỞ HỮU NGAY NHÀ VINHOMES
 • GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH LINH HOẠT

  Chỉ cần thanh toán 30 % để lấy HĐMB – Ngân hàng giải ngân 70%
  – Hỗ trợ lãi suất 0% cho đến khi nhận nhà (Dự kiến 24 tháng)
  – Sau khi nhận nhà mới Bắt đầu trả gốc
  Thời hạn vay lên đến 35 năm
 • GIÁ TRỊ VAY CAO

  Tương đương 70% giá trị căn hộ
 • THỜI GIAN VAY DÀI

  Lên đến 35 năm
 • MỨC TRẢ HÀNG THÁNG THẤP

  Chỉ bằng tiền thuê nhà trọ của hai vợ chồng

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

MỨC TRẢ HÀNG THÁNG THẤP
 • 1. TIẾN ĐỘ DỰ ÁN VINHOMES GRAND PARK (VINCITY QUẬN 9) MỚI NHẤT?

  Theo thông tin từ chủ đầu tư Vingroup, tiến độ Vinhomes Quận 9 đang được thi công đúng như thời gian đã được vạch ra. Nhìn chung Vinhomes Quận 9 đã hoàn thành xong toàn bộ toàn bộ hạ tầng đường và thi công cọc móng, có khu đã bắt đầu xây lên tầng 3 đến tầng 7.

   
 • 2. VINHOMES GRAND PARK (VINCITY QUẬN 9) KHI NÀO MỞ BÁN?

  Về phía chủ đầu tư Vingroup cho rằng, hiện chưa có thông tin chính thức về thời gian và ngày mở bán Vinhomes Quận 9, Vingroup đang lên kế hoạch bán hàng và hoàn thiện chính sách dành cho khách hàng, thời gian dự kiến triển khai mở bán giai đoạn 1 dự án vào đầu quý 2 năm 2019.

   
 • 3. BẢNG GIÁ BÁN VINHOMES GRAND PARK QUẬN 9 MỚI NHẤT?

  Theo giới thạo tin thì dự án Vinhomes Grand Park Quận 9 sẽ có mức giá bán khác nhau tùy thuộc vào loại hình căn hộ:

  – Vinhomes Sapphire: hướng tới nhóm khách hàng trẻ tuổi, thiết kế căn hộ đơn giản tinh gọn nên mức giá bán từ 30 – 32 triệu/m2

  – Vinhomes Ruby: hướng tới nhóm khách hàng cao cấp, các trang bị và thiết kế cao cấp, đáp ứng mọi tiện ích dành cho khách hàng nên mức giá bán từ 40 – 42 triệu/m2

  – Vinhomes Diamond: hướng tới nhóm khách hàng siêu cao cấp, không chỉ là căn hộ cao cấp mà không gian sống yên tĩnh, an ninh cao 24/7 nên có mức giá bán từ 46 – 50 triệu/m2

   
 • 4. XEM NHÀ MẪU VINHOMES GRAND PARK Ở ĐÂU?

  Nhà mẫu của Vinhomes Grand Park được đặt tại Masteri Thảo Điền Quận 2 vì chủ đầu tư nhận thấy đây vị trí thuận lợi để khách hàng đến tham quan căn hộ mà không gặp phải bất tiện nào khi đi lại và tránh được ùn tắc giao thông. Phía phía chủ đầu tư đang tiến hành hoàn tất phần thi công nhà mẫu để chuẩn bị đón khách hàng đến xem sau khi dự án được tuyên bố chính thức mở bán.
   

CHIẾN THUẬT MARKETING HIỆU QUẢ TRONG BÁN HÀNG

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

"Bán hàng là xu hướng giữa cung và cầu và hoạt động bán hàng là công việc quan trọng quyết định sự sống còn của một đơn vị kinh doanh dù lớn hay nhỏ. Vậy nên nắm được các chiến lược tối ưu để có thể bán hàng hiệu quả nhất là việc vô cùng quan trọng.

Khóa học Chiến thuật marketing hiệu quả trong bán hàng là một chương trình được đúc kết một cách ngắn gọn, súc tích những kinh nghiệm và những trải nghiệm thực tế về bán hàng đã được chứng minh, được truyền tải bằng phương pháp cầm tay chỉ việc, giúp bạn tiếp cận và học hỏi một cách dễ dàng nhất."

Đăng ký ngay
VINHOMES GRAND PARK – ĐẠI ĐÔ THỊ ĐẲNG CẤP SINGAPORE

Đối tượng tham gia

Nhân viên bán hàng

Các bạn tư vấn viên bán hàng các ngành nghề: bảo hiểm, MLM, ngân hàng, thời trang...

Những người có nhu cầu kiếm thêm tiền

Những ai có mong muốn tham gia vào công việc bán hàng, tư vấn bán hàng.

Những nhà sản xuất

Và tất cả những ai mong muốn bán được sản phẩm, đưa sản phẩm đến với khách hàng một cách tốt nhất.
Đăng ký ngay

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

Nắm bắt được quy trình bán hàng

Bạn sỡ hữu được quy trình bán hàng 5 bước rõ ràng với 5 chiến lược cụ thể.

Chốt Sale đúng thời điểm

Bạn nắm được điểm then chốt hầu hết người mua hàng để dễ dàng trong giao tiếp.

Tự tin chứng minh bản thân mình

Bạn sẽ tự tin hơn nhiều lần vì mọi thứ ứng dụng quá dễ dàng và hiệu quả đã được chứng minh bằng chính kinh nghiệm và công việc thực tiễn của Giảng viên.

Nâng cáo kỹ năng bán hàng

Học viên sẽ có thể ứng dụng ngay các kiến thức có trong khóa học vào công việc của mình, nâng cao khả năng tư vấn, chốt sales.

Nội dung khoá học

 • Các bộ Ebook tặng khách hàng

 • Tạo Bộ Video tặng khách qua drive google

 • Tặng quà đặc biệt bí mật cho khách hàng

 • Voucher giảm giá

 • Thẻ Member theo cấp độ

 • Chiến lược Upsell

 • In cẩm nang bí quyết ABC

Đăng ký ngay
Facebook